AC4B7F46-88BE-4D7D-87F1-281A365F5632.gif 

聖人 パタンジャリへの祈りの詞 

AUM AUM AUM

yogena cittasya padena vacam

malam sarirasya ca vaidyakena 

yopakarottam pravaram muninam

patanjyalim pranjaliranato’smi

abahu purusakaram 

sankha chakrasi dharinam

sahasra sirasam svetam

pranammami patanjalim 

Hari hi AUM